top of page

Pravidla soutěže

Vyfoť se v Brně se šmouly

Pořadatel

JVS group s.r.o., Sokolovská 1333/45, 708 00, Ostrava Poruba, Česká republika, IČO: 25865005

Doba a místo konání soutěže 

Soutěž „Vyfoť se v Brně se šmouly“ (dále také jen „soutěž“ nebo „výzva“) probíhá na Facebooku Šmoulové Brno. 

https://www.facebook.com/smoulovebno/ v období od 27. 3. 2023 do 6. 4. 2023. 

 

Podmínky účasti v soutěži 

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“): Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. Soutěží se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Pravidly soutěže. Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb Pořadatele. 

 

Průběh a princip soutěže

Soutěž probíhá na Facebooku https://www.facebook.com/smoulovebrno/ v období od 27. 3. 2023 do 6. 4. 2023. 

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že se vyfotí s jakýmkoliv vozidlem dopravního podniku města Brna potištěného reklamou na výstavu Šmoulové - Magický svět a fotografii sebe s tímto vozidlem sdílí do komentáře k příspěvku o oznámení konání soutěže. Každá osoba se soutěže smí zúčastnit pouze jednou, více než 1 soutěžní komentář od stejné osoby bude diskvalifikován. Mechaniku a časové trvání soutěže Pořadatel popíše ve facebookovém postu při vyhlášení soutěže. 

 

Oznámení a předání výher

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém profilu. Do 7 dní od skončení soutěže bude náhodným výběrem vybráno 10 soutěžících vítězů, kteří každý vždy obdrží 1 vstupenku na všední den do dobrodružného parku Šmoulové - Magický svět v Brně. Výhra bude předána na jméno vítěze na pokladně dobrodružného parku Šmoulové - Magický svět a to do 30 dnů od skončení soutěže. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do pěti dnů od jejího sdělení Pořadatelem, jeho výhra bez náhrady propadá Pořadateli. Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. 

 

Pravidla soutěžních příspěvků  

Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření, bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook. 

Pořadatel upozorňuje Soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných. 

 

Autorská a jiná práva

Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu Pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla Pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. 

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté e mailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování budou zpracovány Pořadatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům. Data budou vymazána do 2 měsíců od ukončení soutěže. 

 

Další důležité podmínky soutěže

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je Pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Pořadatele o takovém opatření je konečné. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Pořadatel soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Instagram či doručení zpráv. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

bottom of page